Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII RC 6/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oławie z 2013-01-23

Sygn. akt VIII RC 6/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2013r.

Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Placety

Protokolant: Karolina Pilch- Babczyszyn

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2013r. w Strzelinie

sprawy z powództwa małoletniego S. G. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową P. D.

przeciwko M. G.

o alimenty

I.  zasądza od pozwanego M. G. alimenty na rzecz małoletniego S. M. ( dwojga imion ) G. ur. (...) w D. w kwocie po 500,- ( pięćset ) zł miesięcznie, poczynając od dnia 9 maja 2012r. płatnych do 15–go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek raty do rąk P. D. jako ustawowej przedstawicielki małoletniego powoda;

II.  zasądza od pozwanego M. G. do rąk powódki P. D. kwotę w wysokości 1180,- (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów połowy wyprawki, płatnych w terminie 90 dni licząc od dnia prawomocności orzeczenia;

III.  zasądza od pozwanego M. G. do rąk powódki P. D. kwotę w wysokości 750,- ( siedemset pięćdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu, płatnych w terminie 90 dni licząc od dnia prawomocności orzeczenia;

IV.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

V.  zasądza od pozwanego M. G. kwotę w wysokości 402 złotych na rzecz Skarbu Państwa ( kasa tut. Sądu ) tytułem opłat sądowych w tym za klauzulę wykonalności, od których małoletni powód był zwolniony z mocy ustawy;

VI.  koszty zastępstwa adwokackiego wzajemnie znosi;

VII.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

UZASADNIENIE

Pełnomocnik P. D. działającej jako przedstawiciel ustawowy małoletniego S. G. pozwem skierowanym przeciwko pozwanemu M. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego syna S. G. ur. (...) w D. alimentów w kwocie po 1200 zł miesięcznie płatnych do rąk przedstawicielki ustawowej mał. powoda do dnia 10-go każdego miesiąca z góry wraz z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatnościach którejkolwiek z rat, począwszy od miesiąca grudnia 2011 roku oraz o zasadzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 1180 zł tytułem zwrotu kosztów połowy wyprawki i zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kwoty 1500 zł tytułem kosztów utrzymania w okresie porodu i połogu, a także zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przewidzianych.

W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda wskazał, że matka małoletniego powoda i pozwany pozostawali w nieformalnym związku, z którego w dniu 4 grudnia 2011 roku w D. urodził się syn- S. G.. Pozwany uznał dziecko przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Rodzice małoletniego powoda zamieszkiwali wspólnie we W. przy ul. (...). Kiedy powódka była w szóstym miesiącu ciąży, pozwany wyprowadził się pozostawiając ją w tak trudnym okresie. Obecnie matka wraz z synem zamieszkuje u swoich rodziców. W mieszkaniu w miejscowości Ż. oprócz powódki z dzieckiem i jej rodzicami zamieszkują jeszcze 2 osoby dorosłe. Powódka prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe i partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania. Na miesięczny koszt utrzymania mieszkania składa się : energia elektryczna – 167 zł, woda 60 zł, gaz 60 zł, opał 310 zł, podatek od nieruchomości ok. 10 zł miesięcznie- 111 zł rocznie, wywóz nieczystości 17 zł.

Pełnomocnik przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda podniósł, że pozwany nie partycypował w kosztach utrzymania powódki w okresie ciąży, porodu i połogu. Nie partycypował także w kosztach wyprawki. Pozwany nie interesuje się synem, od dnia narodzin do dnia dzisiejszego nie przekazał żadnej kwoty na rzecz dziecka tytułem alimentów. Jednokrotnie pozwany wręczył matce kwotę w wysokości 100 zł z dyspozycją aby „coś dziecku kupić”. W dniu 13 kwietnia 2012 roku matka pozwanego J. G. przelała ze swojego konta na konto powódki kwotę 300 zł z dyspozycją „ dla S.”. Powódka nie otrzymała żadnych innych kwot od pozwanego ani jego rodziny. Powódka samodzielnie pokryła koszty wyprawki dziecka , które wyniosły łącznie 2.362,30 zł. Pełnomocnik matki małoletniego powoda wskazał, że miesięczny koszt utrzymania dziecka powódka szacuje na ok. 1430 zł, w tym ok.280 zł na kosmetyki i środki higieny, 520 zł na wyżywienie , 450 zł na ubrania, 50 zł na lekarstwa oraz 130 zł na pozostałe wydatki tj. zabawki, wyjazdy do lekarza. Dodatkowo powódka wydała jednorazowo kwotę 579 zł na zakup wózka spacerowego dla dziecka. Obecnie powódka korzysta z urlopu macierzyńskiego i otrzymuje zasiłek macierzyński w kwocie 1828,21 zł miesięcznie. Zasiłek macierzyński przysługuje powódce do dnia 19 maja 2012 roku. Od dnia 20 maja 2012 matka małoletniego będzie korzystać z urlopu wypoczynkowego, natomiast po jego wykorzystaniu z urlopu wychowawczego. Wynajęcie opiekunki do dziecka wiąże się z wydatkiem rzędu 1000 zł miesięcznie, dlatego też niecelowym jest aby powódka wracała do pracy, narażając się na tak duże koszty.

Pełnomocnik powódki podniósł także, że rodzice powódki udzielili jej pożyczki na łączną kwotę nie mniejszą niż 3000 zł, którą powódka przeznaczyła na zaspokojenie potrzeb dziecka, wobec nie wywiązywania się pozwanego z obowiązku alimentacyjnego. Powódka zobowiązała się do zwrotu pieniędzy rodzicom w momencie kiedy pozwany dokona zwrotu zaległych alimentów. Pozwany do końca listopada 2011 roku był zatrudniony w firmie (...) we W. jako kierowca. Osiągał wynagrodzenie w wysokości 2000 zł miesięcznie, choć na umowie figurowało najniższe średnie wynagrodzenie za pracę. We wrześniu 2011 roku pozwany wyjechał do Niemiec, gdzie miał podjąć pracę za wyższe wynagrodzenie , zaś w pracy korzystał w tym czasie z urlopu bezpłatnego. Z pracy w Niemczech pozwany osiągnął zarobek ok. 10 tys zł, po czym wrócił do kraju. Pozwany nie podjął jednak zatrudnienia w firmie (...).- TRANS, z którą rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumienia stron. Pozwany nie podjął zatrudnienia, natomiast w celu podwyższenia swoich kwalifikacji rozpoczął kursy tj. obsługi koparko-ładowarki, ładowarki i koparki.

Pozwany M. G., na posiedzeniu rozprawy w dniu 02 lipca 2012 roku (k. 73 odwrót) w sprawie o sygn. III RC 6/13, uznał żądanie pozwu w przedmiocie alimentów na rzecz małoletniego syna w kwocie po 400 zł miesięcznie. Pozwany oświadczył, że ostatnio pracował jako kierowca za wynagrodzeniem 1350 zł miesięcznie i posiada prawo jazdy kat. A i B. Pozwany wskazał, że obecnie nie pracuje albowiem rozwiązano z nim umowę o prace z uwagi na redukcję etatów. Obecnie pozwany otrzymuje zasiłek dla osób bezpowrotnych w wysokości 470 zł miesięcznie. Pozwany M. G. wskazał również, że nie ma innych małoletnich dzieci na utrzymaniu i nie przyczynia się do kosztów utrzymania dziecka, ponieważ jest mu ciężko .Odwiedza dziecko trzy razy w miesiącu. Pozwany mieszka z rodzicami i jest na ich utrzymaniu.

Pełnomocnik pozwanego M. G. , w piśmie procesowym z dnia 21 września 2012 roku (k.91) wniósł o oddalenie powództwa w zakresie świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletniego S. G. ponad kwotę 400 złotych płatnych do rąk P. D. jako ustawowej przedstawicielki małoletniego S. G., do 15-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w wypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat oraz oddalenie powództwa w pozostałej części, a także zasądzenie od małoletniego powoda na rzecz pozwanego kosztów niniejszego postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przewidzianych .

W uzasadnieniu pełnomocnik pozwanego podniósł, że za nieprawdziwy należy uznać zarzut matki małoletniego powoda, iż pozwany nie uczestniczył w kosztach utrzymania matki w okresie jej ciąży porodu i połogu , jak również nie partycypował w kosztach wyprawki. Rodzice S. G. jeszcze przed jego narodzinami dokonali zakupu wyprawki dla swojego syna, ze środków pozwanego stanowiących wynagrodzenie z tytułu pracy w Republice Federalnej Niemiec oraz wynagrodzenia za pracę matki małoletniego powoda. Co więcej strony ze wspólnych środków opłaciły koszt związany z ich uczestnictwem w szkole rodzenia. Pozwany pragnie wskazać, że na wyprawkę dla małoletniego S. G. i koszty związane z ciążą matki małoletniego dziecka przeznaczył łącznie kwotę 5000 zł, która stanowiła 1/3 jego pensji uzyskanej z tytułu pracy poza granicami kraju. Strony wydały w/w sumę na zakup rzeczy niezbędnych dla swojego dziecka i jego matki. Strony nabyły również łóżeczko dla swojego synka. Matka małoletniego pomija całkowicie fakt, iż pozwany partycypował w kosztach zakupu pojazdu marki M. (...), który obecnie sama użytkuje. Zakup ten był podyktowany zapewnieniem bezpiecznego środka transportu dla ich syn a to z uwagi m.in. na konieczność dojazdu do lekarza, pod opieką którego pozostaje małoletni S. G.. Pozwany na zakup w/w samochodu przekazał kwotę 5000 zł.

Pełnomocnik pozwanego podniósł również, że za całkowicie chybiony należy uznać również zarzut że pozwany nie interesował się i nie interesuje się swoim synem. Wskazać należy, ze pozwany jest żywo zainteresowany swoim dzieckiem i pragnie widywać się z nim jak najczęściej jak to jest możliwe. Z uwagi na wcześniejszą i aktualną sytuację majątkową i zawodową , zmuszony jest do ograniczenia swoich wizyt u syna w Ż., niemniej jednak w chwili obecnie pozwany odwiedza S. G. co najmniej dwa razy w miesiącu. W odniesieniu do kwestii kwot przekazywanych n rzecz swojego dziecka, pozwany pragnie wskazać, iż było to podyktowane jego sytuacją majątkową i zawodową. Pozwany praktycznie od czasu narodzin małoletniego dziecka S. G. posiadał status osoby bezrobotnej pobierając z tego tytułu zasiłek. Niewielkie kwoty otrzymywane miesięcznie z Powiatowego Urzędu Pracy we W. zostały przeznaczone przez pozwanego na jego bieżące potrzeby związane z egzystencją , dojazdy na kursy zawodowe , dojazdy do syna i co więcej na potrzeby małoletniego S. G.. Pozwany każdą wolną kwotę przeznaczał na rzecz swojego małoletniego dziecka, o czym świadczą m.in. przelewy z kwietnia, czerwca, lipca, sierpnia i ostatni z września 2012 roku. W odniesieniu do kwestii miesięcznych kosztów utrzymania małoletniego powoda, zdaniem pozwanego, w jego ocenie zostały one celowo zawyżone na potrzeby niniejszego postępowania sądowego. T. bowiem przyjąć, że matka małoletniego powoda każdego miesiąca nabywa m.in. nową butelkę do mleka wraz z kompletem smoczków, czy też gąbkę do wanienki lub nową zabawkę. Pozwany od dnia 09.08.2012 r. związał się z umową o dzieło z (...) Centrum Pracy Sp.z.o.o. z siedziba w W. , na mocy której zobowiązany jest świadczyć na rzecz Zamawiającego dzieło w postaci obsługi wózka widłowego. Realizacja w/w umowy ma charakter sezonowy i jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Z braku doświadczenia w obsłudze wózka widłowego pozwanemu została zaproponowana minimalna stawka za wykonanie dzieła tego rodzaju w wysokości 12 zł brutto.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w niniejszej sprawie

Małoletni powód S. M. (dwojga imion) G. urodził się dnia 04 grudnia 2011 roku w D.. Małoletni jest synem P. D. i M. G..

( dowód: - odpis skrócony aktu rodzenia mał. S. G. - k. 9)

Obecnie małoletni S. G. ma skończone 13 miesięcy. Małoletni nie choruje przewlekle i nie wymaga szczególnej diety. W ostatnim okresie małoletni był chory na górne drogi oddechowe i zaistniała konieczność zakupu inhalatora, którego całkowity koszt wynosił 135,50 zł. Koszt zakupu lekarstw wynosił wówczas około 120 zł. Pozwany przekazał matce małoletniego dziecka kwotę 50 zł na zakup inhalatora. Matka małoletniego na zakup mleka modyfikowanego dla dziecka wydatkuje kwotę około 120 zł miesięcznie, na zakup kaszek 40 zł miesięcznie oraz na żywność około 300 zł miesięcznie. Na zakup odzieży i obuwia dla małoletniego powoda matka wydatkuje kwotę 200-250 zł miesięcznie, na zakup pieluch około 120 zł miesięcznie. Matka wraz z małoletnim dzieckiem zamieszkuje u swoich rodziców, gdzie zamieszkuje również brat z żoną. Matka wraz z dzieckiem zajmuje jeden z 3 pokoi. Całkowity miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosi około 600 zł. Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda winna przyczyniać się do kosztów utrzymania mieszkania w wysokości 200 zł miesięcznie. Obecnie od dnia narodzin małoletniego dziecka matka małoletniego nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania. Małoletni w ostatnim czasie wymagał również konsultacji okulistycznej, a koszt wizyty wynosił 100 zł i koszt wykupu lekarstw. W miesiącu kwietniu 2012 roku od babki ojcowskiej przedstawicielka ustawowa otrzymała kwotę w wysokości 300 złotych tytułem „pieniążki dla S.”. Dnia 24 marca 2012 roku miał miejsce chrzest małoletniego powoda. Koszt uroczystości pokryła matka małoletniego dziecka, na który składał się koszt restauracji 1000 zł, ksiądz – 400 zł, odzież dla dziecka w wysokości 150 zł oraz zakup świecy 20 zł. Obecnie pozwany na rzecz małoletniego syna S. G. przekazuje matce różne kwoty tj. 200 zł, 300 zł i 400 złotych .

( dowód: - przesłuchanie przedstawicielki ustawowej mał. powoda P. D. - k. 196 odwrót- 199;

- przesłuchanie świadka B. D. –k. 74, 74 odwrót;

- kopia książeczki zdrowia dziecka – k. 17-22;

- faktury Vat dot. kosztów utrzymania mał. dziecka –k. 45- 67, 69;

- faktura Vat z dn. 18.12.12r. – k. 195;

- potwierdzenia dokonanych przelewów przez pozwanego na rzecz dziecka- k. 114- 116, 193-194;

- faktury Vat dot. kosztów utrzymania mał. dziecka –k. 120 )

Matka małoletniego - P. D. ma 24 lata, z wykształcenia jest księgową. Matka małoletniego jest zatrudniona w (...) we W. na stanowisku specjalista za miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł netto. W czasie ciąży przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda pracowała, następnie od połowy czerwca 2011 roku przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po urodzeniu małoletniego dziecka P. D. przebywała na urlopie macierzyńskim i otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 1828,21 zł netto miesięcznie. Obecnie tj. od dnia 05.06.2012 r. do miesiąca czerwca 2013 roku przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda przebywa na urlopie wychowawczym i otrzymuje zasiłek wychowawczy w kwocie 400 zł miesięcznie i zasiłek rodzinny na rzecz dziecka w wysokości 77 zł..

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda pozostawała w nieformalnym związku z pozwanym od grudnia 2009 roku do początku marca 2012 roku. Matka małoletniego zaszła w ciążę w marcu 2011 roku. Początkiem miesiąca kwiecień 2011 roku strony zrobiły wspólnie test ciążowy który potwierdził, iż powódka jest w ciąży. Pozwany nie cieszył się, że powódka jest w ciąży albowiem ciąża nie była planowana. Początkowo rodzice małoletniego powoda zamieszkiwali wspólnie w wynajmowanym mieszkaniu przy ul. (...) we W.. Strony wspólnie zamieszkiwały w tym mieszkaniu do miesiąca maja 2011 roku. Kosz wynajęcia pokoju wraz z opłatami w mieszkaniu przy ul. (...) wynosił 1200 zł miesięcznie. Współlokatorzy stron płacili za pokój 1000 zł miesięcznie. Matka małoletniego powoda wraz z pozwanym składali się po połowie na opłaty za mieszkanie tj. po 600 zł miesięcznie. W miesiącu czerwcu 2011 roku rodzice małoletniego powoda przeprowadzili się do wynajmowanego mieszkania przy ul. (...) we W., gdzie całkowity koszt utrzymania wynosił 1600 zł miesięcznie. Każda z par ponosiła koszt utrzymania w wysokości po 800 złotych miesięcznie. Rodzice małoletniego powoda wspólnie zamieszkiwali do końca sierpnia 2011 roku, następnie matka –P. G. będąc jeszcze w ciąży przeprowadziła się do swoich rodziców w miejscowości Ż. a pozwany do swoich we W..

W czasie ciąży przedstawicielka ustawowa mał. powoda – P. D. pozostawała pod opieką ginekologa dr K. w Z.. Jeśli była możliwość matka rejestrowała się na wizyty lekarskie w ramach NFZ, jeśli nie było miejsc były to prywatne wizyty lekarskie, których koszt wynosił 100 zł. Co najmniej 4-5 wizyt lekarskich było prywatnych. Mieszkając we W. matka dojeżdżała do lekarza ginekologa pociągiem do S. a następnie ktoś z rodziny odbierał ją ze stacji PKP i samochodem bratowej jechała do lekarza w Z.. Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda uczestniczyła w zajęciach szkoły rodzenia w Z.. W połowie tych zajęć matka uczestniczyła wspólnie z pozwanym, średnio w co drugich zajęciach matka uczestniczyła sama. Koszt jednych zajęć wynosił 30 zł. Matka P. D. pokryła koszt zajęć uczestniczenia w szkole rodzenia. Podczas ciąży matka małoletniego zażywała kompleks witamin oraz leki na wymioty, a następnie na zaparcia, których miesięczny koszt wynosił ok. 100 złotych. Na wyprawkę matki małoletniego powoda do szpitala składała się zakup kapci, koszuli do karmienia, bielizny, szlafroka, wkładek laktacyjnych, maści itp., których koszt wynosił około 400-500 zł i który poniosła w całości powódka. Pozwany nie uczestniczył w zakupie tych rzeczy i nie przyczynił się do pokrycia tych kosztów. Na koszt zakupu wyprawki dla małoletniego dziecka składał się zakup używanego wielofunkcyjnego wózka na kwotę 800 zł, zakup kompletu pościeli, kołdry , poduszki i ochraniacze za łączną kwotę 304 zł, zakup wanienki, środków pielęgnacyjnych, ciuszków na kwotę 839,30 zł oraz zakup materaca i kojca dziecięcego na łączną kwotę 199,90 zł. Zakupy na kwotę 839,90 zł powódka dokonała w sklepie (...) w D., dokonując płatności imienną kartą płatniczą. Koszt zakupu fotelika samochodowego dla małoletniego powoda wynosił 539,95 złotych. Pozwany nie partycypował w tych kosztach i nie przekazał powódce na ten cel żadnych środków pieniężnych. Jedynie po urodzeniu się małoletniego dziecka w grudniu 2011 roku pozwany przywiózł skrzynkę z ubrankami dla dziecka i wskazał, że jest to prezent od babci. Po urodzeniu się małoletniego dziecka pozwany przyjeżdżał do matki i dziecka pozostając przez okres 3 dni a następnie wracał do W. albowiem wówczas robił kursy celem podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Tak miało miejsce do lutego 2012 roku, następnie pozwany odwiedzał małoletniego syna raz w miesiącu, przebywając u niego przez okres 3-4 godzin. Na zakup samochodu osobowego używanego marki M. rok produkcji 2002, matka małoletniego otrzymała pieniądze od swoich rodziców w wysokości 13 tys. złotych i sama dołożyła kwotę w wysokości 1000 zł. Powódka nie otrzymała na ten cel żadnych środków pieniężnych od pozwanego.

( dowód: - przesłuchanie przedstawicielki ustawowej mał. powoda P. D. - k. 196 odwrót- 199;

- częściowo przesłuchanie pozwanego M. G. – k. 199- 202

- zaświadczenie ZUS o wypłaconych zasiłkach z dn. 06.04.2012r. –k.23;

- rachunki i faktury dot. kosztów utrzymania mieszkania –k. 10 – 14;

- faktura Vat z dn. 19.06.2012 r. –k. 68;

- karta przebiegu ciąży P. D. –k. 70- 71;

- decyzja Wójta Gminy K. w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z dn. 29.06.2011r. –k. 118;

- zaświadczenie z dn. 04.10.212r. – k. 134;

- faktura z dnia 23.11.2011r. dot. zakupu samochodu –k. 135;

- wtórnik potwierdzenia wypłaty gotówkowej z dn. 14.11.2011 r. –k. 136;

- potwierdzenie transakcji płatności karta powódki P. G. na kwotę 800 zł- k. 139;

-oświadczenie z dn. 01.10.2012 r. w przedmiocie zakupu wózka dla dziecka –k. 140;

- potwierdzenie transakcji płatności karta powódki P. D. i paragon z dn. 05.02.12 r. –k.151;

Pozwany M. G. ma 28 lat i nie ma wyuczonego zawodu. W okresie od dnia 01.07.2010 roku do dnia 30.11.2011 roku pozwany był zatrudniony na stanowisku kierowca, na pełen etat, w firmie (...). - (...) A. M.. Pozwany korzystał wówczas z urlopu bezpłatnego , łącznie 78 dni w okresach 13.09-30.09 2011r., 01.10.-30.10.2011 i w okresie 01.11-30.11.2011r.. Rozwiązanie umowy o pracę z pozwanym nastąpiło na podstawie art. 30 §1 pkt. 2 kodeksu pracy tj. poprzez oświadczenie pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pozwany otrzymywał wówczas wynagrodzenie w wysokości około 12350 zł miesięcznie oraz czasami otrzymywał dodatkowe pieniądze za pomoc przy wniesieniu towaru do domu klienta. W okresie urlopu bezpłatnego pozwany pracował poza granicami kraju tj. w Niemczech. Pozwany rozpoczął pracę w Niemczech w sierpniu, korzystając z urlopu wypoczynkowego w pracy i pracował do listopada 2011 roku, korzystając już od września z urlopu bezpłatnego.Wówczas pozwany zarobił około 3500-4000 euro za cały wyjazd. Wcześniej, w okresie od dnia 01.03.2006 do dnia 20.06.2009 roku pozwany pracował jako sprzedawca – magazynier , w firmie (...).

Od dnia 05 stycznia 2012 roku pozwany został zarejestrowany jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku w okresie od dnia 13.01.2012 r. do dnia 12.07.2012 r.. W miesiącu styczniu 2012 roku pozwany otrzymał zasiłek w kwocie 362,80 zł netto, w miesiącu lutym i marcu 2012r. w wysokości -538,37 zł netto, w maju 2012 r. – 474,94 zł netto, w czerwcu 2012 r. – 435,69 zł netto, lipcu 2012 r. -450, 41 zł oraz w miesiącu sierpniu 199,60 zł. W dniu 25 stycznia 2012 roku pozwany M. G. uzyskał uprawnienia operatora koparko-ładowarek , klasa III wszystkie typy oraz operatora koparki jednonaczyniowych do 0,8m 3, klasa III. Natomiast , w dniu 14 marca 2012 roku pozwany uzyskał uprawnienia operatora ładowarek jednonaczyniowych do 2,5 m 3 klasa III. Pozwany skończył 3 kursy na sprzęt budowalny celem podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Koszt jednego kursu wynosił ok. 1500 zł, które pokrył pozwany ze środków pieniężnych zarobionych w Niemczech. Pozwany rozpoczął uczestnictwo w kursach w miesiącu grudniu 2011 roku. Zajęcia teoretyczne i praktyczne miały miejsce w każdy tydzień od piątku do niedzieli.

W miesiącu marcu i kwietniu 2012 roku pozwany pracował dorywczo, bez umowy o pracę jako kierowca za wynagrodzeniem 2000 zł miesięcznie. Wówczas pozwany woził panią dyrektor po D.. Później pozwany nie pracował i poszukiwał pracy.

Z dniem 22 sierpnia 2012 roku pozwany utracił status osoby bezrobotnej z uwagi na podjęcie zatrudnienia. W dniu 09 sierpnia 2012 roku pozwany M. G. podjął zatrudnienie jako operator wózka widłowego, na podstawie umowy o dzieło zawartej na okres od dnia 09.08.2012 r. do dnia 09.11.2012 r. . Wynagrodzenie za świadczoną pracę wyniosło 12 zł za godzinę. W miesiącu sierpniu 2012 roku pozwany M. G. otrzymał wynagrodzenie za świadczoną pracę w wysokości 1236 zł brutto, we wrześniu 2012 roku - 1415 zł brutto i w miesiącu październiku - 1409 zł brutto.

Obecnie pozwany M. G. nie pracuje, intensywnie poszukuje zatrudnienia. Od dnia 1 lutego 2013 roku pozwany prawdopodobnie podejmie prace na umowę o dzieło u wcześniejszego pracodawcy jako operator wózka widłowego. Pozwany podejmuje w miarę możliwości prace dorywcze.

Obecnie pozwany kontaktuje się z małoletnim synem dwa razy w miesiącu, w miejscu zamieszkania małoletniego, w godzinach od godziny 9,00 do godziny 13-14 i zawsze coś kupuje małoletniemu synowi. Pozwany zamieszkuje u swoich rodziców w domu wolnostojącym we W., z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Pozwany pozostaje na utrzymaniu rodziców albowiem matka pozwanego zakupuje żywność i ponosi koszty utrzymania domu. Na koszt utrzymania domu składa się : podatek roczny od nieruchomości w wysokości 120 zł, opłata za energię w wysokości 300 zł, woda ok. 100 zł, wywóz śmieci 50 zł i wywóz nieczystości ciekłych około 200 zł miesięcznie, opłata za telewizję 60 zł. Pozwany M. G. na zakup odzieży dla siebie wydatkuje kwotę w wysokości 100 zł miesięcznie.

W roku podatkowym 2009 pozwany osiągnął przychód w wysokości 6848,64 złotych, a dochód (pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) w wysokości 6181,14 zł. W roku podatkowym 2010 pozwany wykazał przychód 7902,00 zł, dochód w wysokości 7234,50 zł, zaś w roku podatkowym 2011 pozwany M. G. wykazał przychód w wysokości (...),00 a dochód w wysokości 10599,80 zł.

( dowód: - przesłuchanie pozwanego M. G. – k. 199- 202 ;

- częściowo zeznania świadka J. G. –k. 172 – 175;

- częściowo zeznania świadka M. L. –k. 175 odwrót- 176 odwrót;

- częściowo zeznania świadka K. M. –k. 176 odwrót-177;

- częściowo zeznania świadka Ł. G. – k. 177 odwrót, - 178;

- pismo PUP we W. z dn. 20.06.2012 r. –k. 40;

- zaświadczenie z PUP we W. z dn. 29.06.12 r. –k. 72;

- świadectwo pracy z dn. 19.12.2011 r. –k. 81;

- zeznanie podatkowe M. G. za rok 2009, 2010 i 2011 –k. 82;

- pismo Instytutu (...) z dn. 13.08.12r.-k.87;

- świadectwo pracy z dn. 10.07.09 r. –k. 95;

- pismo PUP z dn. 24.08.2012 r. –k. 97;

- indywidulana karta wypłat zasiłków PUP we W. –k. 99;

- zezwolenie na kierowanie wózkami – k. 101-102;

- zaświadczenie o ukończeniu kursu – k. 103,

- świadectwo uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej – k. 107-108;

- świadectwo uprawnień operatora koparko ładowarki – k. 109;

- umowa o dzieło z dn. 09.08.2012r. –k. 112, 170 ;

- zaświadczenie o zarobkach – k. 169

Powiatowy Urząd Pracy we W. w okresie ostatnich 6 miesięcy dysponował ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych oraz w zawodzie kierowca z uprawnieniami na koparkę , za proponowanym wynagrodzeniem od 1500 brutto oraz od 2800 brutto.

( dowód: - pismo PUP we W. z dn. 20.06.2012 r. –k. 40 )

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo o alimenty i w przedmiocie zwrotu kosztów utrzymania w okresie połogu i porodu oraz wyprawki dla małoletniego dziecka zasługiwało na uwzględnienie w części.

Podstawą żądania roszczenia zasądzenia alimentów od pozwanego M. G. na rzecz małoletniego powoda S. G. , reprezentowanego przez matkę P. D. jest przepis art. 133 § 1 k.r.o. w związku z art. 135 k.r.o..

W myśl art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka jest niezależny od pochodzenia dziecka i ma taką sama treść, zakres oraz przesłanki wobec dziecka zrodzonego w małżeństwie jak i dziecka poza małżeńskiego.

Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają dwie przesłanki, mianowicie : usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (art. 135 kro). Między wymienionymi przesłankami zachodzi współzależność, wyrażająca się tym, iż usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1974 r. (III CZP 41/47, OSN 1975, poz. 76 ) określenie wysokości alimentów od każdego z rodziców na rzecz dziecka stanowi wypadkową usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego oraz wkładu osobistych starań rodzica w utrzymanie i wychowanie dziecka. Spoczywający na rodzicach obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania trwa dopóty, dopóki nie zdobędzie możliwości samodzielnego utrzymania się stosownie do swoich uzdolnień, predyspozycji, kwalifikacji zawodowych, czyli do chwili usamodzielnienia się i to niezależnie od osiągniętego wieku. Uzyskanie pełnoletniości nie zmienia bowiem sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, jeżeli dziecko pobiera naukę w szkole lub na uczelni i na czas nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiście na zdobycie kwalifikacji zawodowych ( orz. SN z dn. 16.12.1987 r. ).

Zgodnie z utrwalonymi w doktrynie poglądami przez usprawiedliwione potrzeby rozumieć należy te potrzeby, które zapewniają uprawnionemu prawidłowy rozwój fizyczny, duchowy, możliwości zdobywania wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Potrzeby te dotyczą zarówno środków utrzymania, jak również środków wychowania. Dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania to przede wszystkim zapewnienie mu mieszkania, wyżywienia, ubrania czy opieki w leczeniu. Zaspokojenie potrzeb w zakresie wychowania obejmuje oprócz środków finansowych, także osobistą troskę o rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie do samodzielnego utrzymania się uprawnionego.

Natomiast przez pojęcie „ możliwości zarobkowe i majątkowe” należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane z majątku zobowiązanego, ale te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

W niniejszej sprawie bezspornym jest fakt, iż małoletni powód S. G. jest osobą małoletnią i chociażby z uwagi na swój wiek nie jest w stanie jeszcze utrzymać się samodzielnie oraz nie posiada majątku, z którego dochody pozwalałby na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania. Pozwany nie kwestionował swojego obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniego syna co do zasady, natomiast nie zgadzał się jedynie z wysokością świadczenia dochodzonego przez matkę małoletniego, uznając je za wygórowane. Ostatecznie pozwany uznał żądnie pozwu w zakresie alimentów na rzecz mał. dziecka do kwoty po 400 zł miesięcznie (k. 73 odwrót ).

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że małoletni powód S. G. ma skończone 13 miesięcy. Małoletni nie choruje przewlekle i nie wymaga szczególnej diety. Małoletni rozwija się prawidłowo i pozostaje pod opieką matki.

Uwzględniając zasady doświadczenia życiowego oraz mając na uwadze poziom życia rodziców dziecka i potrzeby w zakresie zakupu mleka modyfikowanego, kaszek, potrzeby w zakresie zakupu obuwia i odzieży, środków czystości i pielęgnacji, wyżywienia, zakupu witamin i lekarstw oraz opierając się na wskazaniu rodzajowym potrzeb małoletniego powoda przez obojga rodziców, Sąd uznał, że usprawiedliwiony całkowity koszt utrzymania małoletniego powoda S. G. kształtuje się na poziomie około 1000 – 1100 złotych miesięcznie.

Na powyższe wydatki związane z utrzymaniem małoletniego powoda , w ocenie Sądu składają się : koszt wyżywienia – ok. 300 zł miesięcznie, koszt zakupu mleka modyfikowanego ok. 120 zł, koszt zakupu kaszek ok. 40 zł, koszt zakupu odzieży i obuwia – 200 zł , koszt zakupu środków piorących i pielęgnacyjnych ( tj. szampony , kremy , balsamy, mokre chusteczki itp.) -50 zł, koszt zakupu pampersów -120 zł, koszt zakupu witamin i lekarstw– 50 zł oraz koszt utrzymania mieszkania przypadający na małoletniego w kwocie 100 zł a także koszt zakupu zabawek edukacyjnych ok. 50 zł miesięcznie. Powyższe wydatki zdaniem Sądu wyczerpują wszelkie usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka i zaspokoją odpowiedni do jego wieku prawidłowy rozwój psycho- fizyczny.

Ustalając wysokość kosztów utrzymania małoletniego powoda Sąd oparł się przede wszystkim na przesłuchaniu przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda oraz na podstawie dołączonych przez matkę dokumentów w postaci faktur VAT, imiennych rachunków i dowodów wpłat w przedmiocie usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniego dziecka. Przy ustalaniu wysokości usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda Sąd wziął pod uwagę również standard i poziom życia rodziców małoletniego dziecka.

Obecnie pozwany nie pracuje, nie jest zarejestrowany w PUP we W. i intensywnie poszukuje pracy, w szczególności jako kierowca, operator wózka widłowego lub ładowarko –koparki. Pozwany zamieszkuje u swoich rodziców, pozostając na ich utrzymaniu. Pozwany oprócz małoletniego powoda nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Pozwany kontaktuje się z synem , odwiedzając małoletniego dwa razy w miesiącu.

Odnośnie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego wskazać należy, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. (M.P. z dnia 26.02.1988 r., Nr 6, poz. 60) przez ustawowe określenie ,, możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych”.

W okolicznościach niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż możliwości zarobkowe pozwanego nie są w pełni wykorzystywane. W ocenie Sądu, gdyby pozwany dołożył należytej staranności i skorzystał z propozycji zatrudnienia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we W. chociażby dla osób bez kwalifikacji zawodowych to wówczas jego możliwości zarobkowe kształtowałby się na poziomie co najmniej około 1500 złotych brutto czyli około 1100 1200 złotych netto.

Mając na uwadze powyższe i zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy oraz całokształt okoliczności, Sąd uznał, aby udział pozwanego M. G. w kosztach utrzymania małoletniego powoda S. G. kształtował się w kwocie po 500 zł miesięcznie tytułem alimentów ( co stanowi ok.50 % usprawiedliwionych potrzeb małoletniego), począwszy od dnia wniesienia powództwa tj. od dnia 09 maja 2012 roku. Zasądzone alimenty, zdaniem Sądu, uwzględniają w szczególności zakres możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego oraz pozwolą pozwanemu na zapewnienie utrzymania własnego i nie doprowadzą zobowiązanego do niedostatku.

W ocenie Sądu matka małoletniego powoda w sposób należyty wywiązuje się ze swojego obowiązku alimentacyjnego względem dziecka nie tylko poprzez osobiste starania o jego wychowanie i świadczenie czynności opiekuńczo- pielęgnacyjnych ale również poprzez ponoszenie kosztów utrzymania w pieniądzu.

Dlatego też, uznając, iż powództwo o zasądzenie alimentów zasługuje na uwzględnienie częściowo, Sąd, na podstawie art. 133 k.r.o. w związku z art. 135 k.r.o., orzekł jak w pkt. I sentencji wyroku. W punkcie IV sentencji wyroku oddalono powództwo w pozostałym zakresie jako nadmiernie wygórowane i nie znajdujące odzwierciedlenia w zebranym materialne dowodowym niniejszej sprawy .

Przedstawicielka ustawowa mał. powoda domagała się również zasądzenia alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa tj. alimentów począwszy od miesiąca grudnia 2011 roku.(k.3) Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda podnosiła, że w tym okresie pozwany nie przyczyniał się do kosztów utrzymania małoletniego syna i nie interesował się jego losem.. Matka małoletniego celem zaspokojenia wszelkich kosztów utrzymania syna korzystała z pomocy finansowej swoich rodziców.

Powództwo w tym zakresie nie zasługiwało na uwzględnienie , o czym orzeczono w punkcie IV sentencji wyroku.

Pamiętać bowiem należy, że dochodzenie alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie , bo tylko w wypadku , gdy zostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania ( tak SN w wyroku z dnia 8 czerwca 1976 r, (...)).

W ocenie Sądu przedstawicielka ustawowa małoletniego nie wykazała, iż w tym czasie potrzeby dziecka nie były zaspokojone, nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że cierpiała z dzieckiem niedostatek, żyła bardzo skromnie i brakowało jej środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb a pozwany odmawiał pomocy. Jak wynika natomiast z zebranego w sprawie materiału dowodnego, w objętym żądaniem okresie, małoletni powód miał zaspokojone wszystkie potrzeby, tym bardziej, że matka małoletniego przebywała wówczas na zasiłku macierzyńskim w wysokości około 1800 zł netto.

Podstawą prawną żądania pokrycia kosztów związanych z ciążą i porodem jest art. 141 §1 k.r.i.o., według którego ojciec nie będący mężem matki zobowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. A jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, można żądać, ażeby ojciec dziecka nie będący jej mężem pokrył odpowiednią część owych wydatków lub strat.

Na podstawie powyższego przepisu matce dziecka przysługują dwa roszczenia przeciwko ojcu niebędącemu mężem matki. Na podstawie pierwszego roszczenia matka dziecka może żądać pokrycia zwyczajowo przyjętych, normalnych, typowych kosztów związanych z ciążą i porodem. W grupie tej mieszczą się koszty wyprawki dla dziecka, zakup łóżeczka, wózka i opieki położniczo- lekarskiej. Drugie z roszczeń zobowiązuje ojca dziecka do zwrotu kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Zobowiązanie to z ważnych powodów może być przedłużone na czas dłuższy niż 3 miesiące. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku roszczenia należy określić termin płatności. O sposobie płatności roszczeń z art. 141 §1 k.r.i.o., decydują okoliczności konkretnej sprawy, w tym przede wszystkim możliwość wywiązania się przez ojca z obowiązku wynikającego z art. 141 §1 k.r.i.o.

W przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy, w szczególności przesłuchanie matki dziecka i przedłożone rachunki i faktury Vat, koszt tzw. „ wyprawki” dla małoletniego powoda kształtował się na poziomie około 2379, 15 złotych , na co składa się: koszt zakupu wózka dla dziecka w kwocie 800 zł, koszt zakupu materaca i kojca za kwotę 199,90 zł oraz zakup odzieży ,środków czystości i pielęgnacyjnych, pieluch w kwocie 839,30 zł a także zakup fotelika samochodowego dla dziecka na kwotę 539,95 zł.

W ocenie Sądu, mając na uwadze powyższe, zasadnym jest obciążenie pozwanego ojca obowiązkiem zwrotu połowy kosztów związanych z tzw. „wyprawką” małoletniego powoda w wysokości 1180 złotych, jak orzeczono w punkcie II sentencji wyroku.

Na koszt trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu i połogu składał się koszt zakupu witamin i lekarstw, koszt zakupu wyżywienia dla matki, koszt ponoszenia wizyt lekarskich i dojazdu do lekarza, koszt utrzymania mieszkania oraz koszt zakupu odzieży do szpitala, maści , wkładek laktacyjnych itp., który kształtował się na poziomie około 500 zł miesięcznie ( 1500 zł przez okres 3 miesięcy ).W przedmiotowej sprawie, w ocenie Sądu brak jest podstaw i szczególnych okoliczności do przedłużenia obowiązku utrzymania matki przez pozwanego przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Dlatego też, na podstawie art. 141§1 krio, orzeczono jak w punkcie III sentencji orzeczenia, zobowiązując pozwanego do zwrotu kwoty 750 zł tytułem zwrotu kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu i połogu. Zdaniem Sądu, zasadnym jest obciążenie pozwanego tylko kwotą stanowiącą równowartość połowy trzymiesięcznego kosztu utrzymania matki w okresie porodu albowiem w tym czasie, matka małoletniego miała swoje źródło utrzymania celem zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb w postaci zasiłku macierzystego. Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy oraz sytuację majątkową i zarobkową pozwanego, Sąd określił płatność powyższych zobowiązań w terminie 90 dni, licząc od dnia prawomocności orzeczenia. Na marginesie, należy wskazać , iż pełnomocnik powódki nie sprecyzował szczegółowo w treści pozwu terminu płatności powyższych roszczeń.

W przedmiotowej sprawie Sąd nie podzielił podglądu pozwanego jakoby przyczyniał się do kosztów utrzymania matki i dziecka w okresie ciąży porodu i porodu oraz do kosztu zakupu wyprawki dla małoletniego dziecka, poprzez przekazanie matce dziecka dwukrotnie kwoty po 1200 euro. Powyższe twierdzenia pozwanego nie znajdują odzwierciedlenia przede wszystkim w materialne dowodowym zebranym w przedmiotowej sprawie oraz nie korespondują z nim. Przede wszystkim Sąd zwrócił uwagę na okoliczność , iż po pierwsze podczas przesłuchania informacyjnego na posiedzeniu rozprawy w dniu 02.07.2012 (k. 73 odwrót) pozwany nie wspominał w ogóle o tym jakoby przekazał matce tak dużą sumę pieniężną na jej utrzymanie i wyprawkę dla dziecka, uzyskaną z pracy na terenie Niemiec. Po drugie , podczas przesłuchania pozwany nie był w stanie dokładnie, precyzyjnie określić daty i miejsca oraz okoliczności, przekazania tak dużej sumy pieniężnej powódce. Brak jest również jakichkolwiek dowodów w postaci dokumentów, potwierdzeń przelewów itp. jakoby pozwany przekazał powódce tak duże kwoty pieniędzy. Zeznający w niniejszej sprawie świadkowie powołani przez pozwanego na tą okoliczność , nie byli bezpośrednimi świadkami przekazania owych pieniędzy przez pozwanego powódce. Dlatego też , Sąd nie dał wiary zeznaniom świadków w tym zakresie albowiem są one sprzeczne z materiałem dowodowym zebranym w przedmiotowej sprawie, nie korespondują z przesłuchaniem pozwanego oraz są niespójne i nie uzupełniają się wzajemnie. Zdaniem Sądu, powyższe twierdzenia stanowią linię obrony pozwanego w niniejszej sprawie w zakresie roszczeń z art. 141 §1 krio.

Małoletni powód jako osoba uprawniona do alimentacji był zwolniony z obowiązku uiszczenia opłat od pozwu w zakresie roszczenia alimentacyjnego i roszczeń z art. 141§1 kro. Z uwagi na powyższe, Sąd na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 13 i 18 oraz art. 77 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2012 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 90, poz. 594 z późn.zm. ) obciążył pozwanego opłatą sądową w łącznej wysokości 402 złotych, w tym opłatą kancelaryjną za stwierdzenie wykonalności w kwocie 6 zł. ( 500 zł x 12 msc= 6000 x 5% =300 zł+ 6 zł + 5% z 1180= 59 zł + 5% z 750= 37 zł). O powyższym orzeczono w punkcie V sentencji wyroku.

O kosztach zastępstwa procesowego, w punkcie VI sentencji wyroku, orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c., stosownie do wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy i przy uwzględnieniu poniesionych przez strony kosztów.

W oparciu o przepis art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. wyrokowi w punkcie I nadano rygor natychmiastowej wykonalności .

Mając na uwadze powyższe , orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Pilch-Babczyszyn
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oławie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Placety
Data wytworzenia informacji: